Новости

Слово Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея во время малого наречения митрополиту Писидийскому Иову (gr/ru/ua)

Ἱερώτατε ἀδελφέ,

Μέ περισσήν χαράν καί πολλήν ἀγάπην ἐν Κυρίῳ, σέ ὑποδεχόμεθα
σήμερον εἰς τό πάνσεπτον καθ᾿ ἡμᾶς Κέντρον, διά νά ἀνακοινώσωμεν εἰς σέ,
ἐπισήμως, τήν ἐπαξίαν ἐκλογήν σου εἰς Μητροπολίτην Πισιδίας, ὑπέρτιμον
καί ἔξαρχον Σίδης καί Ἀτταλείας.
Διαδέχεσαι τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Σωτήριον, ὁ ὁποῖος
διηκόνησεν εὐόρκως καί θεάρεστως ἐπί 14 ἔτη τήν ἱστορικήν ταύτην
Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου. Σήμερον ἐτελέσθη εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Σεούλ Κορέας, τό πάνδημον τεσσαρακονθήμερον αὐτοῦ
μνημόσυνον. Νά ἀκολουθῇς τό παράδειγμά του, νά ἐμπνέεσαι ἀπό τήν
ἀφοσίωσίν του εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, καί νά συνεχίσῃς, ὁμοῦ μετά
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κυρίου Ἀμβροσίου καί τοῦ
ἐπιτοπίου ἱεροῦ κλήρου, τό εὐλογημένον ἔργον τό ὁποῖον ἐπετέλεσεν. Εἴη ἡ
μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!
Ὡς ἔχει προσφυῶς γραφῆ, «ἡ φύση τῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καί ὁ προορισμός του εἶναι νά διακονεῖ ὅλους τούς ὀρθοδόξους,
ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, φυλῆς καί γλώσσας» (Μητροπολίτης Περγάμου
Ἰωάννης). Σύ, ἀδελφέ Ἰώβ, καλεῖσαι νά διακονήσῃς μίαν ἱεραποστολικήν
Μητρόπολιν, ὅπου θά βιώσῃς ἔντονον τήν παρουσίαν τοῦ διαφορετικοῦ. Θά
ἔχῃς πολλάς δυνατότητας διά καλήν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν καί προσφοράν.
Ὀφείλεις νά ὑπερασπίζεσαι μετά ζήλου τάς χριστιανικάς ἀξίας, νά
ἀναδεικνύεσαι καθ᾿ ἡμέραν «Θεοῦ συνεργός», τοῦ θέλοντος «πάντας
ἀνθρώπους σωθῆναι καίς εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α’ Τιμ. β’, 4).
Εἴμεθα δέ βέβαιοι, ὅτι θά ἀγωνισθῇς μέ ὅλην σου τήν δύναμιν διά τήν
προάσπισιν τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς κατωχυρωμένης
ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς μακροχρονίου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως
πανορθοδόξου καί οἰκουμενικῆς ἀποστολῆς του.
Εἶσαι καθηγητής Θεολογίας μέ πολλάς περγαμηνάς, εἰδικός
λειτουργιολόγος, μέ ἀξιολογιώτατον καί διεθνῶς ἀνεγνωρισμένον ἐρευνητικόν
καί συγγραφικόν ἔργον, πολυΐστωρ καί πολύγλωσσος, περιζήτητος ὁμιλητής
εἰς διεθνῆ συνέδρια καί εἰς Πανεπιστήμια, ὑφηγητής τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστήμης εἰς
τό Πανεπιστήμιον Lorrine ἐν Metz Γαλλίας. Διετέλεσες καθηγητής καί
Κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ἁγίου Σεργίου ἐν Παρισίοις καί τοῦ
Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ
Γενεύης. Ἐπί σειράν ἐτῶν διδάσκεις, μέ μεγάλην ἐπιτυχίαν καί ἀπήχησιν, εἰς
τό Institut Catholique τῶν Παρισίων.
Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία σέ ἀνύψωσεν ἤδη τό 2013 εἰς τόν βαθμόν τοῦ
Τιτουλαρίου Ἀρχιεπισκόπου, εἰς ἡλικίαν 39 ετῶν. Σέ διώρισε Μόνιμον
Ἀντιπρόσωπόν της παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν καί σέ
κατέστησε Συμπρόεδρον τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου
Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, εἰς διαδοχήν τοῦ καθηγητοῦ καί
ἀκαδημαϊκοῦ, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου.
Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι εἰς τό νέον πολυεύθυνον ποιμαντικόν σου
ἔργον, ἡ λιπαρά θεολογική σου παιδεία, τό λειτουργικόν καί εὐχαριστιακόν
σου ἦθος καί ἡ διεθνής καί οἰκουμενική ἐμπειρία σου, θά λειτουργήσουν ὡς
ἀνεξάντλητοι πηγαί ἐμπνεύσεως καί δυναμισμοῦ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ ἐν τῇ
θεοτηρήτῳ Μητροπόλει Πισιδίας λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλης, ἐν
καιρῷ πειρασμοῦ καί κλύδωνος, καί ὅτι, διά τῆς παρουσίας καί τοῦ ἔργου
σου, θά μαρτυρῆται τό ἀδιαίρετον πίστεως, δοξολογικῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ
καί ἀγάπης πρός τόν ἀδελφόν, ἡ lex credendi, lex orandi καί lex agendi ἐν τῇ
ἀδιασπάστῳ ἑνότητί των.

Ἱερώτατε,
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σέ ἀποστέλλει μέ πολλάς προσδοκίας εἰς ἕν
γεώργιον τοῦ Κυρίου, ὅπου ὁ θερισμός πολύς. Νά θέτῃς μεγάλας ἀπαιτήσεις
εἰς τόν ἑαυτόν σου. Εἰς ὅλας τάς βαθμίδας της ἡ ἱερωσύνη εἶναι θυσία καί
σταυρός. Ἀγωνιζόμενος σθεναρῶς καί μέ ἔνθεον ζῆλον, θά διαπιστώνῃς καθ᾿
ἡμέραν, ὅτι τίποτε δέν εἶναι ἰδικόν σου κατόρθωμα, ἀλλά ὅτι τά πάντα εἶναι
θεία εὐδοκίᾳ, ἄνωθεν δωρεά. Προσευχόμεθα οἱ ἐν Φαναρίῳ, ἐν ἑνί στόματι
καί μιᾷ καρδίᾳ, ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας καί Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ νά σέ
ἐνισχύῃ εἰς τό ἐκκλησιαστικόν καί ποιμαντικόν σου ἔργον, πρός δόξαν τοῦ
ὑπερουρανίου ὀνόματος Αὐτοῦ.
Σέ συγχαίρομεν καί πάλιν διά τήν προαγωγήν Σου.
Ἄξιος!


Преосвященный брат,
С великой радостью и большой любовью в Господе мы приветствуем тебя сегодня в нашем святейшем Центре, чтобы официально объявить тебе о твоем достойном избрании Митрополитом Писидийским, Ипертимом и Экзархом Сиде и Анталии.
Ты сменил приснопамятного митрополита Сотирия, верно и богоугодно служившего 14 лет этой исторической епархии Престола. Сегодня в митрополичем храме св. Николая в Сеуле, Корея, совершается панихида по случаю сорокового дня его смерти. Следуй его примеру, вдохновляйся его благоговением перед Вселенским Престолом и продолжай вместе с Преосвященнейшим епископом Евдокийским Амвросием и местным духовенством совершать благословенную им работу. Да будет ему вечная память!
Как правильно написано, «характер служения Вселенского Патриархата и цель его состоит в служении всем православным, независимо от их национальности, расы и языка» (митрополит Пергамский Иоанн). Ты, брат Иов, призван служить в миссионерской Митрополии, где в полной мере ощущается присутствующее здесь разнообразие. У тебя будет много возможностей засвидетельствовать и представить Православие. Старайся с усердием отстаивать христианские ценности и каждый день показывать себя «соработником Бога», желающим, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Мы уверены, что ты будешь всеми силами бороться за права Вселенского Престола и его всеправославную и вселенскую миссию, предписываемую святыми канонами и многолетней церковной практикой.
Ты профессор богословия с многочисленными степенями, специалист по литургике, с выдающимся и международно признанным корпусом исследований и работ, ученый и полиглот, востребованный докладчик на международных конференциях и в университетах, имеешь хабилитацию от Университета Лотарингии (Мец, Франция). Ты был профессором и деканом Института Святого Сергия в Париже и Высшего института православного богословия в Шамбези-Женеве. В течение многих лет ты с большим успехом и резонансом преподаешь в Католическом Университете Парижа.
Великая Церковь уже возвела тебя в сан титулярного архиепископа в 2013 году, в возрасте 39 лет. Она избрала тебя постоянным представителем при Всемирном Совете Церквей и назначила тебя сопредседателем Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между Православной и Римско-Католической Церквями, сменив на этом посту профессора и академика Высокопреосвященнейшего митрополита Пергамского Иоанна.
Мы убеждены, что в твоей новой многогранной пастырской деятельности твое великолепное богословское образование, твой литургический и евхаристический этос, твой международный и экуменический опыт послужат неисчерпаемыми источниками вдохновения и энергии на благо народа Божия в Богохранимой Писидийский Митрополии, и Православия в целом, во время искушений и волнений, и что своим присутствием и своим делом ты засвидетельствуешь неделимость веры, славословного богослужения и братолюбия, lex credendi, lex orandi и lex agendi в их нераздельном единстве.
Преосвященный, Мать Церковь с великими надеждами посылает тебя на ниву Господню, где велика жатва. Будь очень требователен к себе. Священство во всех своих степенях есть жертва и крест. Если ты борешься энергично и с неустанным рвением, то каждый день обнаруживаешь, что нет ничего, что являлось бы твоим собственным достижением, но все является даром свыше в соответствии с Божественной волей. Мы, находящиеся на Фанаре, молимся едиными устами и единым сердцем, чтобы Строитель Церкви и Податель всех благ укрепил тебя в твоем церковном и пастырском труде, во славу Своего небесного имени.
Мы еще раз поздравляем тебя с повышением!
Аксиос!


Преосвященний брате,
З великою радістю і великою любов’ю в Господі ми вітаємо тебе сьогодні в нашому святому Центрі, щоб офіційно оголосити тобі про твоє гідне обрання Митрополитом Пісідійським, Іпертимом та Екзархом Сіде та Анталії.
Ти змінив приснопам’ятного митрополита Сотирія, який вірно і богоугодно служив 14 років цій історичній єпархії Престолу. Сьогодні у митрополичому храмі св. Миколи в Сеулі, Корея, звершується панахида з нагоди сорокового дня його смерті. Наслідуй його приклад, надихайся його благоговінням перед Вселенським Престолом і продовжуй разом з Преосвященнішим єпископом Євдокійським Амвросієм і місцевим духовенством звершувати благословенну ним роботу. Хай йому буде вічна пам’ять!
Як правильно написано, «характер служіння Вселенського Патріархату і мета його полягає у служінні всім православним, незалежно від їхньої національності, раси та мови» (митрополит Пергамський Іоан). Ти, брате Іове, покликаний служити місіонерській Митрополії, де повністю відчується присутня тут різноманітність. У тебе буде багато можливостей засвідчити та представити Православ’я. Намагайся старанно відстоювати християнські цінності і щодня показувати себе «працівником Бога», який бажає, щоб «всі люди спаслися і досягли пізнання істини» (1 Тим. 2,4). Ми впевнені, що ти будеш усіма силами боротися за права Вселенського Престолу та його всеправославну та всесвітню місію, яку наказують святі канони та багаторічна церковна практика.
Ти професор богослов’я з численними ступенями, фахівець з літургіки, з видатним та міжнародно визнаним корпусом досліджень та робіт, вчений та поліглот, затребуваний доповідач на міжнародних конференціях та в університетах, маєш габілітацію від Університету Лотарингії (Мец, Франція). Ти був професором і деканом Інституту Святого Сергія в Парижі та Вищого інституту православного богослов’я в Шамбезі – Женеві. Протягом багатьох років ти з великим успіхом та резонансом викладаєш у Католицькому Університеті Парижу.
Велика Церква вже звела тебе до сану титулярного архієпископа у 2013 році, у віці 39 років. Вона обрала тебе постійним представником при Всесвітній Раді Церков і призначила тебе співголовою Спільної міжнародної комісії з богословського діалогу між Православною та Римсько-Католицькою Церквами, змінивши на цій посаді професора та академіка Високопреосвященнішого Митрополита Пергамського Іоанна.
Ми переконані, що у твоїй новій багатогранній пастирській діяльності твоя чудова богословська освіта, твій літургійний та євхаристичний етос, твій міжнародний та екуменічний досвід послужать невичерпними джерелами натхнення та енергії на благо народу Божого у Богоохранимій Пісідійській Митрополії, і Православ’я загалом, під час спокус і тривог, і що своєю присутністю та своєю справою ти засвідчиш неподільність віри, славословного богослужіння та братолюбства, lex credendilex orandi та lex agendi у їх неподільній єдності.
Преосвященний,
Мати Церква з великими надіями посилає тебе на Господню ниву, де великі жнива. Будь дуже вимогливим до себе. Священство у всіх своїх ступенях є жертвою і хрестом. Якщо ти борешся енергійно і з невтомною запопадливістю, то щодня виявляєш, що немає нічого, що є твоїм власним досягненням, але все є даром згори відповідно до Божественної волі. Ми, що знаходяться на Фанарі, молимося єдиними устами і єдиним серцем, щоб Будівельник Церкви і Подавач усіх благ зміцнив тебе у твоїй церковній та пастирській праці, на славу Свого небесного імені.
Ми ще раз вітаємо тебе із підвищенням!
Аксіос !