Новости

Ответ митрополита Писидийского Иова во время малого наречения (gr/ru/ua)

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Δόξαν καἰ εὐχαριστίαν ἀναπέμπω πρός τόν ἐν Τριάδι φιλάνθρωπον Θεόν διά τάς εὐεργεσίας, τάς ὁποίας ἐχάρισεν εἰς τήν ἀναξιότητά μου ὅλας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, ἰδιαιτέρως δέ τήν παροῦσαν στιγμήν.
Ἐκφράζω τήν εύγνωμοσύνην μου πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα διά τήν ἀδιάκοπον πατρικήν ἀγάπην καί τήν ἐμπιστοσύνην πρός την ταπεινότητά μου, ἐξαιρέτως δέ διά τήν ἀνύψωσίν μου ἐκ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἀρχιεπισκοπῆς Τελμησσοῦ εἰς τήν Μητρόπολιν Πισιδίας, εἰς διαδοχήν τοῦ νεωστί ἐκλιπόντος Μητροπολίτου κυροῦ Σωτηρίου, ἀόκνου ἱεραποστόλου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Ὀφείλω ὁμοίως εὐχαριστίας πρός τά μέλη τῆς περί Ὑμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν τιμίαν ψῆφον αὐτῶν. Μετ’ εὐγνωμοσύνης καί πολλῶν εὐχαριστιῶν ἀποδέχομαι τήν νέαν διακονίαν, τήν ὁποίαν μοῦ ἐμπιστεύεται ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καί εὐσεβάστως βεβαιῶ ἅπαντας Ὑμᾶς ὅτι θα προσπαθήσω να ἀνταποκριθῶ μετά τοῦ αὐτοῦ ζήλου καἰ ἀφοσιώσεως,
Ἀποτελεῖ δι’ ἐμέ μεγάλην τιμήν νά ἀξιωθῶ νά ὑπηρετήσω τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν εἰς μίαν ἐπιφανῆ ἱστορικήν Ἐπαρχίαν- εἰς ἕν ἱεραποστολικόν σπουδαῖον κέντρον τῶν ἀποστολικῶν χρόνων, ὅπου τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου μετεφέρθη ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Έθνῶν Παύλου, κατά τήν δευτέραν καί τρίτην αὐτοῦ ἀποστολικήν περιοδείαν.
Ἔκτοτε, ἕως τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος νέφος μαρτύρων, Ἱεραρχῶν καί ἀσκητῶν διέλαμψαν, δόντες πιστήν μαρτυρίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν: «μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ 11,1). Ἠκολούθησαν κατά τόν 20ον αἰῶνα ἐπιφανεῖς ἀκαδημαϊκοί Καθηγηταί καί Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μεταξύ τῶν ὀποίων ὁ ἀπό Αὐστραλίας Ἰεζεκιήλ καί ὁ προσφάτως ἐκδημήσας ἀπό Κορέας Σωτήριος, ἀνήρ προσευχῆς καί συστηματικῆς δράσεως, ὁ ὁποῖος, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἀνεβίωσεν τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν ἐγκαινιάσας τέσσαρας ἱερούς ναούς.
Ἀκολουθῶν τό παράδειγμα τῶν ἀειμνήστων προκατόχων μου, προσεύχομαι ὅπως ἡ Θεία Χάρις ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, μέ καταστήσῃ μιμητήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μόνου μεγάλου Ἀρχιερέως, πρός θεάρεστον συνέχισιν τοῦ ἤδη ἀκμαίου ἱεραποστολικοῦ καί ποιμαντικοῦ ἔργου, ἐν ἀγαστῇ συνεργασία μετά τοῦ ἀξίου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου, τοῦ τοπικοῦ κλήρου καί τῶν δραστηρίων ἐν Ἑλλάδι φίλων τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας.
Ἐξαιτούμενος δέ τάς πρεσβείας πάντων τῶν ἐν Πισιδίᾳ διαλαμψάντων ἁγίων, ἐπικαλοῦμαι τάς πρός τόν Κύριον θεοπειθεῖς εὐχάς τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καί πάντων ἡμῶν τῶν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν.


Ваше Всесвятейшество, Отец и Владыка,
Святые Архиереи,
Славлю и благодарю человеколюбца Триединого Бога за все благодеяния, дарованные Им моему недостоинству во все дни жизни моей и особенно в нынешнюю минуту.
Выражаю благодарность Вашему Всесвятейшеству за непрестанную отеческую любовь и доверие к моей смиренности, и особо за мое возвышение из некогда прославленной Тельмесской архиепископии в Писидийскую митрополию, в преемство недавно почившего митрополита Сотирия, неутомимого миссионера Великой Церкви Христовой.
Я также должен поблагодарить членов Святого и Священного Синода окружающий Вас за их честное голосование. С признательностью и огромной благодарностью принимаю новое служение, возложенное на меня Матерью Церковью, и благоговейно заверяю всех вас, что буду стремиться исполнять его с усердием и самоотверженностью.
Для меня большая честь удостоиться служения Матери Церкви в знаменитой исторической епархии – в важном миссионерском центре апостольских времен, куда свет Евангелия принес Апостол народов Павел во время своего второго и третьего миссионерских путешествий.
С тех пор и до конца XVIII века просиял сонм мучеников, святителей и подвижников, верно свидетельствующих о Господе нашем Иисусе Христе, следуя увещеванию Апостола народов: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор 11, 1). За ними в XX веке последовали выдающиеся профессора и иерархи Вселенского Престола, в том числе Иезекииль, ранее из Австралии, и совсем недавно Сотириос, ранее из Кореи, человек молитвы и последовательного действия, который, по милости Бога возродил церковную жизнь, совершив освящение четырех храмов.
Следуя примеру приснопамятных моих предшественников молю, чтобы Божественная Благодать, исцеляющая немощи и восполняющая недостатки, сделала меня подражателем Иисуса Христа, единого Великого Архиерея, дабы благоугодно Богу продолжать сию уже процветающей миссионерскую и пастырскую деятельность, в замечательном сотрудничестве с Его Преосвященством епископом Евдокиадским Амвросием, местным духовенством и друзьями, действующими в Греции, Святой Писидийской Митрополии.
Призывая заступничество всех святых, в Писидии просиявших, прошу молитв ко Господу Вашего Всесвятейшества и всех Вас, возлюбленных братьев во Христе.


Ваша Всесвятість, Отець і Владика,
Святі Архієреї,
Славлю і дякую людинолюбцю Триєдиному Богу за всі благодіяння, даровані Ним моїй недостойності у всі дні життя мого і особливо в теперішню хвилину.
Висловлюю подяку Вашій Всесвятості за невпинну батьківську любов і довіру до моєї смиренності, і особливо за моє підвищення із колись прославленої Тельмеської архієпископії в Пісідійську митрополію, в спадкоємство нещодавно спочилого митрополита Сотирія, невтомного місіонера Великої Церкви Христової.
Я також маю подякувати членам Святого і Священного Синоду, що оточує Вас за їхнє чесне голосування. З вдячністю та величезною подякою приймаю нове служіння, покладене на мене Матір’ю Церквою, і благоговійно запевняю всіх вас, що прагнутиму виконувати його з старанністю та самовідданістю.
Для мене велика честь удостоїтися служіння Матері Церкви у знаменитій історичній єпархії – у важливому місіонерському центрі апостольських часів, куди світло Євангелія приніс Апостол народів Павло під час своєї другої та третьої місіонерської подорожі.
З тих пір і до кінця XVIII століття просіяв сонм мучеників, святителів і подвижників, які вірно свідчать про Господа нашого Ісуса Христа, наслідуючи настанови Апостола народів: «Будьте наслідувачами моїми, як я Христові» (1 Кор 11,1). За ними в XX столітті пішли видатні професори та ієрархи Вселенського Престолу, в тому числі Єзекіїль, раніше з Австралії, і зовсім недавно Сотирій, раніше з Кореї, людина молитви та систематичної дії, яка, з милості Бога відродила церковне життя, звершивши освячення чотирьох храмів.
Наслідуючи приклад пам’ятних моїх попередників благаю, щоб Божественна Благодать, що зцілює немочі і заповнює недоліки, зробила мене наслідувачем Ісуса Христа, єдиного Великого Архієрея, щоб благоугодно Богу продовжувати цю вже процвітаючу місіонерську і пастирську діяльність, у чудовій співпраці з Його Преосвященством єпископом Євдокіадським Амвросієм, місцевим духовенством та друзями, які діють у Греції, Святій Пісідійській Митрополії.
Закликаючи заступництво всіх святих, які просіяли в Пісідії, прошу молитов до Господа Вашої Всесвятості і всіх Вас, улюблених братів у Христі.